GENERELLE BETINGELSER OG VILKÅR FOR CASINOKAMPAGNER

Herunder finder du generelle betingelser og vilkår ("Regler"), der gælder for alle tilbud, præmiekampagner og konkurrencer (sammen kaldet "Kampagner"), som udbydes på eller via hjemmesiden www.pokerstarscasino.dk ("Sitet") og/eller via GUI-softwaren ("Klienten"). Hver Kampagne bliver arrangeret af REEL Denmark Ltd ("vi"/"os"/"vores"/"vores selskab"), som ejer og driver Sitet. Hvor det bruges, og konteksten tillader det, betyder "Gruppe" REEL Denmark Ltd sammen med alle datterselskaber og holdingselskaber ejet af REEL Denmark Ltd samt datterselskaber ejet af disse holdingselskaber samt alle selskaber tilknyttet virksomhedsgruppen kendt som "The Stars Group". 

For at deltage i en Kampagne accepterer hver deltager ("Deltager"/"du") hermed at være bundet af følgende (i det omfang, det er relevant): (i) disse Regler; (ii) slutbrugerlicensaftalen gældende for brug af Sitet ("Slutbrugerlicensaftale"); (iii) turneringsreglerne for alle turneringer på Sitet ("Turneringsregler"); og (iv) alle særlige betingelser og vilkår relevant for den pågældende Kampagne, der vises på Sitet ("Særlige betingelser").

1. Berettigelse

1.1 Du skal være i et land, der tillader casino, og være 18 (atten) år eller ældre (eller den lovlige alder i dit hjemland, hvis den er højere) for at deltage i vores Kampagner. Du kan til enhver tid i løbet af Kampagnen blive bedt om at give bevis på din alder og/eller identitet til os eller en udpeget tredjepart, og du skal på opfordring kunne vise gyldigt pas eller anden ID, der bekræfter din alder og/eller identitet til vores sikkerhedsafdelings tilfredsstillelse. Hvis du ikke er i stand til at give tilfredsstillende dokumentation til os, vil du automatisk blive ekskluderet fra Kampagnen, og du kan miste alle privilegier, præmier eller penge givet til dig som Deltager heri.

1.2 Enhver Deltager i en Kampagne skal være den samme person, hvis navn fremgår af spillerkontoen ("Stars-konto"), der tilmeldte sig til at deltage i Kampagnen, som personen, der rent faktisk deltager i Kampagnen (i det omfang, Stars-kontoen bliver anvendt i henhold til de Særlige betingelser). Ved at deltage i en Kampagne bekræfter du herved over for os, at dit navn, din adresse og personlige oplysninger oplyst på din Stars-konto er korrekte. Hvis du ikke kan vise gyldigt bevis på dit navn, din adresse eller dine andre personlige oplysninger til vores tilfredsstillelse, bliver du ekskluderet/diskvalificeret fra Kampagnen. 

1.3 Ansatte og slægtninge til ansatte i Gruppen og alle entiteter forbundet eller samarbejdende med Gruppen har ikke tilladelse til at deltage i vores Kampagner. For disse betingelser dækker ordet "slægtning" (uden at være begrænset til disse) over ægtefæller, partnere, forældre, børn og søskende, fætre og kusiner, mens "forbundet" inkluderer (uden begrænsning) en ansats bofælle(r).

1.4 Hvis personer i særlige retskredse er forhindret i at deltage i en Kampagne, eller en Kampagne kun gælder i en særlig retskreds, vil dette fremgå af de Særlige betingelser.

2. Deltagernes opførsel

2.1 Du må kun have én Stars-konto hos os, og du skal bruge den Stars-konto til at deltage i Kampagnen. Du må desuden ikke tillade, at en anden person deltager i Kampagnen med din Stars-konto.

2.2 Hvis vi bliver bekendt med svindel, svig, tjenesteforseelse, uærlighed eller lignende handlinger i forbindelse med din deltagelse i Kampagnen, eller hvis du bryder disse Regler, Slutbrugerlicensaftalen eller Turneringsreglerne, forbeholder vi os den endelige ret til automatisk at diskvalificere eller udelukke dig fra deltagelse. Hvis svindlen, bedrageriet, adfærden eller andre handlinger først opdages, efter en Præmie er blevet overdraget, er Du forpligtet til at returnere Præmien (eller yde kompensation herfor) til os straks efter notifikation fra os.

2.3 Under løbetiden af en Kampagne er der strenge regler for Deltagernes opførsel, der håndhæves af vores team og/eller tredjepart udpeget af os. Vi forbeholder os retten til at tage handlinger, vi finder nødvendige, mod Deltagere, der har brudt disse Regler, Slutbrugerlicensaftalen, Turneringsreglerne eller de Særlige betingelser, og/eller som har handlet svigagtigt eller uærligt i forhold til Kampagnen, og disse handlinger kan omfatte, men er ikke begrænset til udelukkelse, suspendering eller diskvalifikation fra Kampagnen og/eller Klienten, konfiskering af enhver Præmie eller Gave (som defineret i paragraf 3 herunder), der er givet eller ville blive givet til Deltageren. Beslutningen om, hvilke aktiviteter eller handlinger der udgør brud på disse Regler eller Kampagnen, eller hvad der udgør en uærlig handling i forbindelse med en Deltagers optræden, mens vedkommende deltager i en Kampagne, hviler alene på os.

2.4 Spillerne informeres om, at brugen af "sikre" indsatser for at fuldføre en casino-challenge vil resultere i eksklusion fra en Kampagne. Sikre indsatser inkluderer, men er ikke begrænset til, spil på rød/sort på roulettebordet. Bemærk, at du optjener 0 Reward Points (eller Redemption Points), hvis du dækker 65% eller mere af bordet i roulette, herunder Live Dealer Roulette. Vores ledelse gennemgår al spilaktivitet, og deres beslutning er endelig.

3. Præmier/Gaver

3.1 Vi skriver løbetiden og slutdatoen for deltagelse i hver Kampagne og en eventuel grænse for antal deltagere, inden Kampagnen lukkes. Denne information vil fremgå sammen med en beskrivelse af hver præmie ("Præmie") eller belønning ("Gave"), men disse fremgår ikke af disse Regler.

3.2 For at undgå misforståelser kan Præmierne eller Gaverne og/eller alle andre ting, der gives i forbindelse med Kampagnen, ikke overføres, refunderes, byttes, sælges eller på anden måde gives til andre personer.

3.3 Vi forbeholder os retten til at give et alternativ i kontanter til alle Præmier eller Gaver. Du har ikke noget krav på at få pengealternativet, medmindre vi indvilliger i det. Pengeværdien for hver Præmie eller Gave (i det omfang vi stiller et pengealternativ til rådighed i Kampagnen) vil fremgå af de Særlige betingelser.

3.4 Medmindre andet er angivet i de Særlige betingelser, bliver vinderne af Præmier/Gaver kontaktet inden for 30 (tredive) dage pr. telefon, e-mail eller på anden måde, der fremgår af Kampagnens Særlige betingelser. Det er hver enkelt Deltagers ansvar at sikre, at kontaktoplysningerne, herunder e-mailadressen tilknyttet Stars-kontoen, er gyldige og korrekte. Vi sender ikke nogen Præmie/Gave, før du er blevet informeret om din gevinst, og Præmierne/Gaverne bliver indsat på din Stars-konto eller sendt til adressen tilknyttet din Stars-konto (afhængigt af situationen).

3.5 Præmier/Gaver skal opkræves inden for 30 (tredive) dage efter notifikationen om dine gevinster, medmindre andet er oplyst. Hvis du ikke opkræver en Præmie/Gave inden for denne tid, går den tabt. Tabte præmier kan gives til andre Deltagere eller i andre Kampagner.

3.6 Efter din information om, at du har vundet en Præmie eller er berettiget til en Gave, bliver Præmien/Gaven sendt/stillet til rådighed inden for 90 (halvfems) dage efter afslutningen af Kampagnen. Bemærk, at hvis et element af en Præmie/Gave kan omhandle en fremtidig event, kan du ikke benytte den del af Præmien, før den fremtidige event finder sted. 

3.7 Præmier/Gaver er begrænset af tilgængelighed. Hvis en Præmie/Gave ikke er tilgængelig, forbeholder vi os retten til at give en alternativ Præmie eller Gave af tilsvarende værdi og specifikationer.

3.8 Der kan være yderligere betingelser og vilkår pålagt af leverandøren af Præmien/Gaven ("Tredjepartsregler"), for at du kan opkræve og/eller bruge en Præmie/Gave, og vi er ikke ansvarlige for dit brud på sådanne Tredjepartsregler. Desuden kan du pålægges at indgå i en adskilt bindende aftale med os angående betingelserne for og/eller brugen af Præmien og/eller Gaven. Hvis disse betingelser ikke overholdes, kan Vinderen miste sin Præmie/Gave.

3.9 Vindere er ikke berettiget eller autoriseret til at binde os på nogen måde til en kontrakt, udgift eller omkostning uden vores forudgående skriftligt samtykke hertil.

3.10 Der gives ingen Præmie eller Gave til nogen Deltager, som:

3.10.1 uanset grunden ifølge gældende lov ikke er berettiget til at anvende Præmien, eller såfremt tildeling af Præmien/Gaven til den pågældende Deltager ville være ulovlig, eller

3.10.2 som har fravalgt eller udelukket sig selv fra at spille, deltage i eller få meddelelser om vores produkter eller ydelser, eller hvor den pågældende Præmie eller Gave kan vindes gennem brug af disse produkter eller ydelser.

3.11 Alle Deltagere, der modtager en Præmie/Gave som del af en Kampagne, er selv ansvarlige for alle afgifter, skatter eller gebyrer til lokale og relevante myndigheder, om det pålægges som kildeskat fra betaling af Præmien/Gaven eller som en skat i forbindelse med modtagelsen af Præmien/Gaven i henhold til gældende love. Hvis vi skal pålægge skat på Præmien/Gaven, kan det beløb, du modtager, være lavere end den annoncerede Præmie/Gave. 

4. Sundhed og sikkerhed

4.1 Du skal overholde alle sundheds- og sikkerhedsanvisninger og/eller -instruktioner, der gives af os, eller som du på anden måde bliver bekendt med angående din deltagelse i en Kampagne, og du skal overholde gældende juridiske krav. Overholdes disse anvisninger ikke, risikerer du diskvalifikation fra Kampagnen.

4.2 Deltagere skal tage alle rimelige forholdsregler for at sikre deres egen sikkerhed og helbred, når de deltagere i begivenheder eller aktiviteter, der indgår i denne Kampagne eller er del af Præmien/Gaven. Enhver form for opførsel, gøren eller laden fra din side, som vi anser for at udgøre en sundhedsmæssig eller sikkerhedsrisiko (inkl. grov fysisk eller psykisk opførsel), vil føre til øjeblikkelig diskvalifikation.

4.3 Du skal tage alle rimelige forholdsregler for at sikre din egen sikkerhed og sømmeligheden ved deltagelse i Kampagnen, og du anerkender, at deltagelse i Kampagnen sker på eget ansvar.

4.4 Du skal informere os om alle helbredsmæssige eller andre tilstande, der kan gøre dig uegnet til deltagelse i Kampagnen, så snart du bliver bekendt med denne tilstand. Vi forbeholder os retten til at fratage dig din plads i Kampagnen eller din modtagelse af en Præmie eller Gave (uden erstatning eller kompensation), hvis du ene og alene baseret på vores skøn kan udsætte dig selv eller andre for risiko for sygdom eller personskade eller for annullering, forstyrrelse eller afkortelse af Kampagnen.

5. Ejerskabsrettigheder

5.1 Denne paragraf 5 gælder kun i det tilfælde, at en Kampagne kræver, du indsender materiale til vores bedømmelse som deltagermetode i Kampagnen, og dette inkluderer (uden yderligere begrænsning) noveller, korte historier, artikler, blogindlæg, lyd- og billedoptagelser, billeder og fotografier (samlet "Bidrag").

5.2 Du garanterer hermed, at du er indehaver af alt materiale og alle elementer i det indsendte Bidrag og/eller har ret og skriftlig tilladelse til at bruge Bidraget som del af en Kampagne, og at du har alle nødvendige tilladelser, godkendelser og accept til at inkludere enhver person eller ethvert materiale i dit Bidrag. Desuden bekræfter du, at du ved at indsende dit Bidrag giver os ubetinget, uigenkaldelig, ikke-eksklusiv, royalty-fri, fuldt overdragelig, endeløs og global licens til at bruge, udgive eller overføre alt indhold deri i alle formater og på alle platforme, der findes nu eller bliver opfundet i fremtiden, uden at skulle kompensere dig eller nogen tredjepart på nogen måde.

5.3 Du erklærer, at dit Bidrag ikke indeholder personer, der er under 18 (atten) år, eller noget, der er racistisk, stødende nedsættende, truende, chikanerende, ærekrænkende, bedragerisk, svigagtigt, indtrængende på andens privatliv, anstødeligt, injurierende over for en person eller på anden måde indeholder eller billiger ulovligheder. Du garanterer, at alt personligt videomateriale, du sender til os, ikke krænker nogen patenter, varemærker, forretningshemmeligheder, ophavsret eller andre immaterielle rettigheder tilhørende nogen person eller gruppe. Du indvilliger i ikke at inkludere eller vise noget i Bidraget, der: (i) har til hensigt at genere eller skade andre ; (ii) forfølger, chikanerer, nedværdiger eller truer nogen person eller gruppe af personer på basis af nogen klassificering, inkl. religion, køn, seksuel overbevisning, race, farve, tro, etnicitet, national oprindelse, medborgerskab, alder, civilstatus, militær status eller handicap; (iii) udgør eller tilskynder til kriminelle handlinger eller skaber erstatningspligt; eller (iv) har kommercielle formål, inkl. forsøg på at anmode om penge eller promovere, reklamere eller anmode om salg af varer eller ydelser.

5.4 Du anerkender, at når du sender os dit Bidrag, gør du det af eget valg og på egen risiko, og at du alene er ansvarlig for alle elementer af dit Bidrags indhold. Du anerkender, at vi ikke er forpligtet til at gennemse eller rette i dit Bidrag indsendt som del af enhver Kampagne.

5.5 Efter indsendelse af dit Bidrag anerkender du, at vi eller tredjeparter på vores vegne forbeholder os retten til at nægte at publicere, fjerne, klippe eller beskære eller rette i dit Bidrag (og du tillader os at gøre dette, hvis vi finder det nødvendigt), og vi er ikke forpligtet til at bruge, uploade, vise og/eller kopiere eller reproducere dit Bidrag på vores Site eller i nogen medier.

6. Ansvarsbegrænsning

6.1 Ved at deltage i en Kampagne friholder og afskriver du os for al ansvar, inkl. vores Gruppes juridiske repræsentanter, affilierede, datterselskaber, agenturer og disses funktionærer, direktører, ansatte og agenter, for alle udgifter, omkostninger, skader, tab, erstatningskrav, søgsmål eller juridiske handlinger, der påføres dig (eller en tredjepart på dine vegne) ("Krav"), som resultat af din deltagelse i Kampagnen og/eller modtagelsen af enhver Præmie/Gave som resultat heraf, og vi fralægger os ethvert ansvar for disse Krav (ud over betaling af alle udgifter og omkostninger specifikt nævnt som del af Præmien/Gaven i forbindelse med Kampagnen). Denne begrænsning gælder ikke vores ansvar over for dig for: (i) forsømmelse; (ii) dødsfald eller personskade opstået som følge af forsømmelse fra vores side eller en af vores ansattes side; (iii) bedrag, herunder vildledende fremstilling; eller (iv) alt ansvar, der grundet lov ikke kan frasiges eller begrænses.

6.2 Undtagen som tilladt jf. paragraf 6.1 herover anerkender og accepterer du, at vi eller vores Gruppe eller vores partnere, herunder uden begrænsning deres respektive funktionærer, direktører, ansatte og overtagere, inden for lovens rammer uanset handlingens art, hvorvidt det er i kontrakt, tort eller andet, ikke står til ansvar for dig eller nogen anden part for: (i) alle særlige, påløbne, direkte, indirekte eller driftslige tab (inkl. uden begrænsning skader for forretningsforstyrrelse, tab af forretning eller profit, udgifter til erstatning af udstyr eller software, tab af data eller information) eller andre skader, der opstår som konsekvens af eller i relation til din deltagelse i enhver Kampagne (eller manglende mulighed herfor), selv hvor vi er blevet bekendt med muligheden for sådanne skader; eller (ii) alle krav, der kan tilskrives fejl, udeladelser eller unøjagtigheder i Kampagnen.

6.3 Vi hæfter ikke for ikke at kunne opfylde nogen af vores forpligtelser under Kampagnen eller i forbindelse med Præmien/Gaven, hvis vi ikke er i stand til at gøre dette grundet omstændigheder uden for vores rimelige kontrol, og selvom vi kan vælge at give en alternativ Præmie/Gave, er vi ikke forpligtet til at kompensere nogen Deltager under sådanne omstændigheder.

6.4 Du accepterer hermed at holde vores selskab, vores juridiske repræsentanter, partnere, datterselskaber, agenturer og respektive funktionærer, direktører og ansatte fri for alle tab, udgifter, skader, omkostninger eller ansvar (inkl. tab af omdømme og goodwill samt advokatbistand) pådraget af os som resultat af dit brud på disse Regler, Slutbrugerlicensaftalen, Turneringsreglerne eller de Særlige betingelser eller i forbindelse med din undladelse af at følge instrukser givet af vores team eller i forbindelse med din deltagelse i en Kampagne.

7. Diverse

7.1 I tilfælde af tvister angående nogle dele af en Kampagne, inkl. uden begrænsning alle sager, der omhandler uddelingen af Præmien/Gaven, en Deltagers berettigelse til at være med i Kampagnen eller disse Regler, Betingelser og vilkår, Turneringsreglerne eller de Særlige betingelser, ligger den endelige beslutning hos vores team, og alle vores beslutninger er endelige og bindende for dig og står ikke til diskussion eller appel fra nogen part.

7.2 Hvis disse regler siger, at et dommerpanel bliver brugt til at bedømme vinderen baseret på subjektiv analyse eller tolkning, vil vi udnævne et uafhængigt individ til dommerpanelet.

7.3 Hvis du vinder en Kampagne på vores Site, anerkender og accepterer du hermed, at vi bruger dine personlige oplysninger (herunder men ikke begrænset til navn, brugernavn og oprindelsesland) for at identificere dig som vinder på linje med eventuelle krav som følgende af gældende lovgivning. Bemærk imidlertid, at hvis vi ønsker, at du tager del i PR- eller markedsføringskampagner i forbindelse med din deltagelse i en sådan Kampagne, så beder vi dig om skriftlig tilladelse til sådan brug på forhånd.

7.4 Disse Regler, Betingelser og vilkår, Turneringsreglerne og alle relevante Særlige betingelser udgør hele aftalen mellem dig og os i forhold til hver Kampagne, du deltager i, og træder i stedet for alle tidligere erklæringer, aftaler, forhandlinger eller forståelser (mundtlige eller på skrift) mellem dig og os. Bortset fra hvor det specifikt er beskrevet heri, er alle vilkår, erklæringer, garantier og betingelser udtrykkeligt eller underforstået ved lov undtaget. Ugyldigheden, ulovligheden eller uigennemførligheden af disse Regler, delvist eller i deres helhed, påvirker eller svækker ikke den fortsatte gyldighed af disse Regler.

7.5 Hvis du udbetaler i løbet af en indbetalingsbonusperiode, før du laver en gældende indbetaling, kan du ikke få den pågældende bonus. For at undgå at vores spillere går glip af en bonus uden at vide det, vises en pop-up-meddelelse, når der anmodes om udbetaling, så du ved, at du giver afkald på bonussen, hvis du går videre med anmodningen.

7.6 Vi forbeholder os til enhver tid retten til mindre ændringer af disse Regler og Særlige betingelser for at rette fejl eller forbedre tydelighed og forståelsen for vores spilleres skyld. Derudover, men i alle tilfælde på hensigtsmæssig vis, kan vi ændre disse Regler eller Særlige betingelser samt aflyse, ændre eller suspendere enhver Kampagne eller tilbagetrække et tilbud til specifikke spillere, hvis (a) vi har grund til at tro, at Kampagnen misbruges af en person eller gruppe af personer, som underminerer Kampagnens integritet, eller (b) vi påkræves at gøre det som følge af en juridisk eller regulatorisk ændring, eller (c) vi af andre valide årsager forhindres i at videreføre Kampagnen, såfremt årsagen naturligvis er tilstrækkeligt alvorlig, såsom systemsvigt eller åbenlyse fejl. Enhver ændring i materialet bliver meddelt direkte til dig og/eller offentliggjort på Sitet.

7.7 Disse Regler og alle vedrørende sager er underlagt og skal fortolkes ud fra dansk lovgivning. Du accepterer hermed uigenkaldeligt, at de relevante domstole i Danmark har den eksklusive domsret i forbindelse med alle krav, tvister eller søgsmål opstået i forbindelse med enhver Kampagne, og du afgiver uigenkaldeligt retten til at protestere mod, at sager bliver ført foran disse domstole, eller at en sag er blevet ført foran et uhensigtsmæssigt forum, eller at disse domstole ikke har kompetence. Intet i denne paragraf begrænser vores ret til eller mulighed for at føre sager mod dig i andre kompetente domstole, ej heller forhindrer søgsmål i en eller flere andre retskredse, at der samtidigt eller efterfølgende kan lægges sag an i andre retskredse inden for den pågældende retskreds' love herom.

Hvis du har spørgsmål om vores kampagner, kan du kontakte kundeservice.

Opdateret i marts 2020.

Hent appen

Hent appen

Spil casinospil på farten i appen, som du kan downloade til iOS og Android.

Instant casinobonus

Casino Games FAQ

Her kan du se, hvordan din instant bonus fungerer, og hvordan du bruger den.

Spil om penge

Chip Stack

Indbetal for første gang og begynd at spille. Det er hurtigt og sikkert at indbetale.